Životopis

doc. SSD Blažej F. Štrba, PhD. sa narodil 2. februára 1971 v Novej Bani. Kňazskú vysviacku prijal 4. januára 1997 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Desať rokov, od roku 1991 do roku 2001, študoval  v Ríme –  filozofiu na Pápežskej Lateránskej univerzite  (Bc.)  a  teológiu na Pápežskej Gregorovej univerzite (Mgr.). V roku 2001 obhájil licenčnú tézu na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (SSLic.). Od roku 2001 do roku 2006 pôsobil počas doktorandského štúdia v Jeruzaleme. Na Fakulte biblických a archeologických vied v Jeruzaleme v roku 2006 obhájil dizertačnú prácu s názvom Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. Po jej publikovaní v r. 2007 mu bol udelený titul doktor biblických vied (SSD).

Od roku 2006 pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v Badíne v r. 2006 – 2019, v Nitre od r. 2019) a prednáša biblickú hebrejčinu, biblickú archeológiu, úvod do Starého a Nového zákona a exegézu najmä Starého zákona. Je šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca. Je členom niekoľkých slovenských a medzinárodných organizácií pôsobiacich na poli biblických vied a katolíckej teológie – v službe Božieho slova. Od roku 2013 počas druhého semestra permanentne prednáša exegézu Starého zákona aj na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. V decembri 2020 bol menovaný pápežom Františkom za riadneho člena Pápežskej biblickej komisie a v roku 2021 mu bol udelený titul docent v odbore katolícka teológia.