Archív kategorií: Aktuality

Prednášky zo Starého zákona v KLAR-e

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) mala svoj septembrový program Kurzu laického apoštolátu rodín (KLAR) v Badíne, 18. -19. septembra 2010. V do-obedňajšom sobotňajšom programe 18.9. sa jeho účastníci zaoberali otázkami Úvodu do Starého zákona, jeho obsahovej problematike a usporiadaniu katolíckeho kánonu, a niektorým súvisiacim témam. Prednášky sa začali o 10.00 hod a trvali do 13.00 hod. Prednášky sprevádzala diskusia, ktorá pokračovala aj počas prestávky.

Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Vydavateľstvo Dobrá kniha prichádza na trh s ďalším komentárom zo série Komentáre k Starému zákonu. Tento druhý zväzok obsahuje komentáre ku Knihe proroka Abdiáša, Knihe proroka Jonáša a Knihe proroka Micheáša. Aj keď tieto prorocké spisy nepatria k dlhým knihám Starého zákona, autor komentára Dr. Miroslav Varšo, nielen pútavo a ľahko, ale aj biblicky fundovane a príťažlivo, a teologicky vyrovnane odkrýva jedinečné spisy Svätého písma. Pokračovať na Abdiáš, Jonáš, Micheáš

The Book of Joshua and the Land of Israel

Faculty of Theology of  Catholic University of Leuven sponsored 59th Colloquium Biblicum Lovaniense. The Colloquium with its theme The book of Joshua and the land of Israel took place from 26th till 28th of July 2010. President Ed Noort, professor from University of Groningen, opened the Coloquium with his paper Josua im Wandel. Zu Stand und Perspektiven der Forschung am Buch Josua.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Lueven (Belgicko) zorganizovala v dňoch 26.-28. júla 2010 59. ročník biblických dňov Colloquium Biblicum Lovaniense s názvom Kniha Jozue a zem Izraela. Biblickú konferenciu otvoril jej predseda prof. Ed Noort. Na záver konferencia bola pripomenutá téma budúcoročného 60. ročníka Colloquium Biblicum Lovaniense Apokryfné evanjeliá v kontexte ranokresťanskej teológie; konferencia bude opäť v dňoch 26.-28. júla, na pôde Katolíckej univerzity v Leuven.
Mesto Lueven (Lovaň) je belgické univerzitné mesto a má takmer 90 000 … Pokračovať na The Book of Joshua and the Land of Israel