Archív kategorií: Zamyslenie

Sedem hrobových kameňov – veľkonočne

Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.) (B. Strba)
Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.)

Evanjeliá spomínajú odvalený hrobový kameň, ktorý našli ženy po Ježišovom zmŕtvychvstaní (Mt 28,2; Mk 16,4; Lk 24,2; Jn 20,1). I dnes v Nazarete je podobná zaujímavosť z Ježišových čias, tak trochu súvisiaca so smrťou a zmŕtvychvstaním. Ide o kruhový kameň, po hebrejsky golel, ktorý sa nachádza v archeologickom priestore hlboko pod domom Kongregácie sestier z Nazareta. Viac o hroboch a vzkriesení niekoľkých ľudí v Písme v priloženom malom príspevku Sedem symbolických kameňov – hrobových.

Bože môj, Bože môj, prečo…?

Kalvária, miesto kríža (Bazilika Svätého hrobu)
Miesto kríža (Bazilika Svätého hrobu, Klavária)

Počiatočné slová Žalmu 22 sú známe každému kresťanovi – na Ježišove slová v agónii nemožno zabudnúť. Ak sa ich Ježiš modlil v takej extrémnej chvíli, možno považovať tento žalm za znamenitý príklad úpenlivej modlitby. Viac sa môže o tomto Žalme 22, jeho výklade z perspektívy utláčaného a sužovaného a o jeho význame dočítať tu alebo v rubrike Duchovná obnova Katolíckych novín.

Ora et labora už v Starom zákone?

Práca ľudských rúk…

Benediktínsky občasník Estote Benedicti informuje o živote benediktínov v Sampore. Dočítať sa v ňom možno o tom čím mnísi žijú, ale aj o duchovných prameňoch, z ktorých mnísi žijú. Jedným z nich je aj Biblia. V ostatnom čísle občasníka (15) z roku 2015, sa v časti biblické okienko nachádza príspevok Ora či labora už v Starom zákone, ktorý predkladá, že už v Starom zákona modlitba bez konkrétnych dobrých skutkov bola pokladaná Izaiášom za odpornú. Viac o tom, že benediktínske heslo Ora et labora možno nájsť fakticky prítomné v náuke Starého zákona, sa dočítate v tu.