Archív kategorií: Biblistika

Vedecké, resp. odborné štúdie, alebo výstupy

2000-ročný odvodňovací kanál odkrytý

Odvodňovací kanál – Jeruzalem

Od roku 2007 do 2012, Ronny Reich a Eli Shukron z poverenia IAA (Israel Antiquities Authority), viedli systematické vykopávky hlavného vodného odvodňovacieho tunela mesta Jeruzalema z obdobia Druhého chrámu. Kanál sa nachádzal vedľa schodišťa, ktoré spájalo Chrám s nádržou Siloe, zdrojom čistej vody a možnosti slávnostných procesií z od nádrže do Chráme v čase sviatkov ako napr. Sukkot (Stánky).

Dnes je už odhalených cca 700m tohto „veľkolepého“ odvodňovacieho kanálu, vnútri údolia Tyropoeon, ktoré prechádza pod stredom mesta. Tyropoeon, tzv. Syrové údolie, prechádza bezprostredne západne od chrámovej plošiny a zostupuje Pokračovať na 2000-ročný odvodňovací kanál odkrytý

Okrídlený ochranca

Nové číslo časopisu Studia Biblica Slovaca 6 (1/2014) prinieslo okrem iného aj štúdiu o Okrídlenom ochrancovi v Ž 63 (v pdf formáte tu). Žalm 63, nazývaný aj svedok žalmovej nábožnosti, je literárnou perlou žaltára. Predmetom predloženej štúdie sú niektoré jedinečné vyjadrenia v Ž 63 a jej cieľom je určiť ich význam v žalme v kontexte žaltára a aproximatívne stanoviť obdobie záverečnej redakcie žalmu. Po návrhu štruktúry žalmu sa kladie dôraz na tri stredové strofy (vv. 3-9). Najprv je analyzovaný blízky literárny kontext kľúčového teologického vyjadrenia vo v. 4a. Následne sú skúmané obraz púšte a metaforika okrídleného JHWH na pozadí žaltára. Teologicky kľúčové vyjadrenie, že Božia vernosť je lepšia než život, je spojivom teologickej zmeny v rámci žaltára, ktorá bola identifikovaná vo vv. 3-4. Dve slovesá – „vidieť“ chzh (v. 3a) a „oslavovať“ šbch I (v. 4b) – signalizujú tento teologický obrat, ktorý opisuje vnútorný prechod oranta od pohľadu k oslave. Na pozadí žalmového úvodu vyhnaného kráľa na púšti a na základe starostlivého využitia relatívne nových termínov, najmä v žaltári, datovanie záverečnej redakcie Ž 63 spadá nie skôr ako do 5. stor. pred Kr.

Kľúčové slová: ikonografia okrídleného JHWH, Ž 63, kontemplácia, oslava, teológia žaltára.

O niečo menší od anjelov ? (Žalm 8, 6)

Stvorený a oslávený človek je témou stredových veršov Žalmu 8 (vv. 5-6). Na základe lexikálnej argumentácie možno v. 6a preložiť „odoprel si mu trocha z Boha“. Argumentácia sa opiera aj o pozorovanie výskytu kľúčových termínov „človek“ adam a „Boh“ elohím (365-krát) v Žaltári, o premyslené literárne umiestnenie Žalmu 8 v kontexte Žalmov 3–8 a o literárno-tematické súvislosti Žalmu 8 s rozprávaním o stvorení v Gn 1. Ž 8,6 vovádza človeka do plnšieho pochopenia reality človeka vo vzťahu k Bohu. Človek nevlastní božskú dokonalosť nie z Božieho svojvoľného rozhodnutia. Božskej bezchybnosti nebol pozbave-ný prvotne ani z dôvodu hriechu, ale, čo žalm prízvukuje, z dôvodu, že je len stvorením a nie je rovný Bohu.

Kompletný článok vyšiel v Studia Biblica Slovaca 5 (1/2013) 74-85

Kľúčové slová: biblická teológia, stvorenie človeka, Genezis, Žaltár, Žalm 8