Archív kategorií: Štúdie

Dôvody nespokojnosti

Pri vodách Meríby mali Izraeliti spor s Mojžišom (Nm 20,1-13). Experti vykladajú dôvod tohto sporu, ktorý je vyjadrený v Num 20,4-5, ako prejav nostalgie za dobrým životom v Egypte. Predložená štúdia La ragione della scontentezza in Nm 20,5 navrhuje iné chápanie nespokojnosti ľudí. Pokiaľ ide o textový podklad siedmich konkrétnych textov s postupnosťou o eisode – vstupe (do Zasľúbenej zeme), štúdia predkladá, že ľudia neboli spokojní so súčasnou situáciou, pretože boli ochotní skôr pokračovať na ceste do Zasľúbenej zeme, než aby sa vrátili späť do Egypta. Spor mali teda s Mojžišom kvôli otáľaniu vodcov postupovať v ceste podľa prísľubu.

Milosť v Lutherovej Biblii

Wittenbergská Lutherova Biblia (evid. č. L-6687, ŠVK Banská Bystrica)

Vznešený a nesmierne významný pojem „milosť“ má v kresťanskej tradícii hlboké korene v Biblii. Štúdia Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555 skúma výskyt slova milosť v niekoľkých vydaniach Lutherovej Biblie za ostatných 500 rokov. Medzi nimi je okrem iných i jedinečné wittenberské vydanie Biblie z roku 1555 z depozitu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (evid. č. L-6687) a i dve ostatné vydania Lutherovej Biblie z roku 1984 a 2017. Medzi viacerými vydaniami jestvuje rozdiel v použití, resp. v preklade slova milosť (hebr. chén; gr. charis). Výsledky porovnávania medzi týmito jednotlivými vydaniami sú konfrontované aj s originálnymi textami Biblie. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť translatologické charakteristiky novších revidovaných vydaní v súvislosti s pojmom milosť.