Category Archives: Štúdie

Milosť v Lutherovej Biblii

Wittenbergská Lutherova Biblia (evid. č. L-6687, ŠVK Banská Bystrica)

Vznešený a nesmierne významný pojem „milosť“ má v kresťanskej tradícii hlboké korene v Biblii. Štúdia Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555 skúma výskyt slova milosť v niekoľkých vydaniach Lutherovej Biblie za ostatných 500 rokov. Medzi nimi je okrem iných i jedinečné wittenberské vydanie Biblie z roku 1555 z depozitu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (evid. č. L-6687) a i dve ostatné vydania Lutherovej Biblie z roku 1984 a 2017. Medzi viacerými vydaniami jestvuje rozdiel v použití, resp. v preklade slova milosť (hebr. chén; gr. charis). Výsledky porovnávania medzi týmito jednotlivými vydaniami sú konfrontované aj s originálnymi textami Biblie. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť translatologické charakteristiky novších revidovaných vydaní v súvislosti s pojmom milosť.

Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

12 kameňov – symbol prechodu Jorádnom

V dňoch 25. – 26. októbra 2016 organizovala Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu “Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách”. Pomerne široká paleta príspevkov, zameraná na problematiku textu z pohľadu filozofickej hermeneutiky, filozofie jazyka a literárnej vedy, bolo publikovaná v rovnomennom zborníku, ktorý editoval Lukáš Šutor. Medzi niekoľkými biblickými štúdiami sa príspevok z názvom Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom podľa exegétov venoval problematike historicko-kritickej metódy a jej aplikácie na text Joz 3-4.
 

How many times “merciful” in the New Testament

Modern translations of the New Testament both in Slovak and in Czech use a well-known adjective “merciful”. In seven cases – Matt 5:7; Luke 6:36.36; Eph 4:32; 1 Pet 3:8; Heb 2:17; Jas 5:11 –, however, in Greek original the authors use four different words. The present study points to the influence of misericors from the Vulgate on this translation and at the same time proposes translations that reflects the Greek text.

Keywords: misericors, gracious, compassionate, pitiful, Bible translations.