Category Archives: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Dôvody nespokojnosti

Pri vodách Meríby mali Izraeliti spor s Mojžišom (Nm 20,1-13). Experti vykladajú dôvod tohto sporu, ktorý je vyjadrený v Num 20,4-5, ako prejav nostalgie za dobrým životom v Egypte. Predložená štúdia La ragione della scontentezza in Nm 20,5 navrhuje iné chápanie nespokojnosti ľudí. Pokiaľ ide o textový podklad siedmich konkrétnych textov s postupnosťou o eisode – vstupe (do Zasľúbenej zeme), štúdia predkladá, že ľudia neboli spokojní so súčasnou situáciou, pretože boli ochotní skôr pokračovať na ceste do Zasľúbenej zeme, než aby sa vrátili späť do Egypta. Spor mali teda s Mojžišom kvôli otáľaniu vodcov postupovať v ceste podľa prísľubu.

Hriech autorít

Vo štvrtok 25. apríla 2019 odznela na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Fakultných štvrtkov prednáška s názvom Incident pri Meríbskych vodách. Hriech vodcov podľa Nm 20,1-13. Sprievodnú prezentáciu je možné stiahnuť tu.