Koľkokrát “milosrdný” v Novom zákone?

Tvare milosrdenstva (detail, Rupnik)

Moderné preklady Nového zákona tak v slovenčine, ako aj v češtine používajú viackrát prídavné meno „milosrdný“. V siedmich prípadoch – Mt 5,7; Lk 6,36.36; Ef 4,32; 1Pt 3,8; Hebr 2,17; Jak 5,11 – sa však objavujú štyri rozdielne grécke slová. Predložená štúdia poukazuje na vplyv latinského slova misericors z Vulgáty na túto prekladovú voľbu a súčasne navrhuje preklady, ktoré reflektujú grécku pôvodinu.

Kľúčové slová: misericors, milostivý, súcitný, ľútostivý, preklady Biblie.