Konferencia o prorokoch

„Vďaka odbornému skúmaniu možno dnes, po mnohých výsledkoch, iným spôsobom a hlbšie nahliadnuť do porozumenia niektorých biblických postáv, ktoré boli tradované v dávnoveku a potom neskoršie prepracovávané či doplňované. Neraz osvetlia aj Ježišovu postavu – napríklad Ježiša ako proroka mocného v slovách a skutkoch,“ vysvetlil domáci biblista Blažej Štrba a vedúci organizačného tímu konferencie. Konferencia mala tému Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov. 

Príspevok v angličtine od Emanuela Tova, emeritného profesora z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, bol otváracou prednáškou dvojdňového podujatia. „Je to pre mňa veľká česť, že som sem bol pozvaný a mohol som mať otvárajúcu prednášku,“ uviedol profesor Tov. Vo svojej téme čerpal z biblických kníh Jozue, Kniha sudcov, Knihy Samuelove a Knihy kráľov, ktoré sú napísané po hebrejsky a boli preložené do gréčtiny. V odbornom príspevku skúmal, ako sa pojednávajú hlavné postavy z týchto kníh v hebrejskom origináli a v gréckom preklade. „Našiel som nové veci najmä o Šalamúnovi, Anne a o Jozuem,“ dodal Emanuel Tov. Veľmi sa mu páči postava Jozueho, ktorý bol významným a veľkým mužom. Priviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme a je typický aj tým, že bol stále spätý so Zákonom, s Tórou. Jozue viedol aj ostatných ľudí k tomu, aby počúvali Boží hlas cez Písmo a konali podľa neho.  

Vedeckú stránku konferencie posilňovala aj ekumenická a medzi náboženská diskusia.

„Pekne to vyjadril aj príklad samotného profesora Tova, ktorý po sa znamenitej úvodnej prednáške konferencie často zapájal do rôznych diskusií,“ uviedol Blažej Štrba. Emeritný profesor sa napokon zapojil aj do záverečnej udalosti konferencie, predniesol biblický text po hebrejsky, pri slávnostnom otvorení expozície Proroci v ikonách.

V sobotu dopoludnia druhý deň konferencie otvorila prednáška Petra Dubovského, SJ z Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Záverečný blok prednášok popoludní začal vystúpením tretieho hlavného prednášajúceho, Angličana Jeremy Corleyho z Pápežskej Univerzity Sv. Patrika v írskom Maynooth.

Postavy Jozue, Samuel, Eliáš, Elizeus spolu s inými prorokmi ako napríklad Achija, Chulda, Debora, Gád boli v centre pozornosti už u samotných hagiografov a objavovali sa aj v odborných prednáškach konferencie. Nové výsledky výskumu priniesli okrem troch hlavných prednášajúcich aj ďalší dvadsiati štyria prednášajúci z rôznych fakúlt. Zastúpenie tu mali fakulty zo Slovenska, z Českej republiky, z Talianska, z Írska, Anglicka, Poľska a z Maďarska. Medzi krajiny pôvodu účastníkov možno zaradiť aj Nigériu či Ukrajinu.

Medzinárodné podujatie v priestoroch Kňazského seminára v Badíne oficiálne otvoril Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Medzi návštevníkmi konferencie bol v jej prvý deň aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Organizačný a realizačný tím s odbornými garantmi bol podľa slov Blažeja Štrbu tvorený z viacerých spoľahlivých členov a spolupracovali v ňom tak biblisti, kňazi ako aj laici či seminaristi.

Vyvrcholením prednáškového programu po dvoch dňoch bolo v sobotu večer otvorenie expozície ikon v priestoroch Kňazského seminára v Badíne. Ikona, ako uviedol Jozef Matula z občianskeho združenia Ikony, „je evanjeliom a modlitbou vo farbách, nie je portrétom ani obrazom a preto nepatrí primárne do sféry umenia.“  Hlboký význam tu má písané slovo, znak, symbol, nie je to maľba, naturalistické napodobňovanie reality ani dekorácia. Ikona sa nemaľuje, ale píše, pripomenul Jozef Matula. Expozícia
v Badíne je tvorená originálmi z Ruska a Grécka, najstaršia je zo šestnásteho, najmladšie ikony sú z devätnásteho storočia.

Medzinárodnú konferenciu zorganizovala redakcia vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca
v spolupráci s Katedrou biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Text: Zuzana Vrťová