Pascha a nekvasené chleby (Joz 5,10-12)

Štúdia s názvom Joz 5,10-12 a motívu dvoch sviatkov Paschy a Nekvasených chlebov sa zaoberá krátkou správou o slávení Paschy a sviatku Nekvasených chlebov a praženého zrna v Gilgále. Stať Joz 5,10-12 ukončuje 40-ročné putovanie púšťou. Súvis prvého slávenia Paschy v Egypte s prvým slávením v teritóriu zasľúbenej zeme je zreteľný z kontextu a zmienka o ňom v knihe Jozue je modernými učencami vysvetľovaná rôznorodo. K rôznorodosti výkladu prispievajú aj rozdiely medzi samotným hebrejským a gréckym textom. Cieľom príspevku je vysvetliť rozdielnosti medzi dvomi textovými verziami, diskutovať názory učencov v predmetnej problematike a predložiť orientačné vysvetlenie samotnej stati vo svojom kontexte.

Kľúčové slová: Kniha Jozue, putovanie púšťou, Pascha, zasľúbená zem, Septuaginta.

Štúdia je súčasťou konferenčného zahraničného zborníka s názvom Biblia a współczesność” – teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności, ktorý je dostupný na stránke vydavateľstva ELPIS.