Slávnostný zborník pre Georga BraUlika

V období po nežnej revolúcii boli mnohí vyhladovaní po poznaní právd, o ktorých tušili, ale ku ktorým sa nemohli priblížiť. Teraz mám na mysli najmä na vzdelanie a to zvlášť v disciplínach, ktoré sa jednoducho nepestovali, „nenosili“, nerozvíjali, či dokonca boli na (ne)viditeľnom zozname zakázaných disciplín.

Teológia patrila k jednej z takýchto disciplín. Pokiaľ ide o biblistiku, tak tá vo svete po II. vatikánskom koncile kráčala míľovými krokmi vpred. Na Slovensku sa iba učila chodiť. Medzi tým, v západnej Európe biblický rozvoj začal prenikať aj do iných teologických disciplín. To mohli vidieť iba oči tých niekoľko „vyvolencov“, ktorí buď študovali mimo Slovenska, alebo boli v kontakte so zahraničným svetom. Avšak drvivá väčšina ľudí ostala doma, tu na Slovensku. Pre túto skupinu ľudí, každý dobrý vstup zo zahraničia bol inšpiratívny. Pokiaľ ide o biblistiku, tak vďaka Bohu, zo susedného Rakúska mnohých oslovil a nadchol prof. DDr. P. G. Braulik.

Bol akoby osviežujúcim biblickým závanom pre naše semináre.
Benediktín z viedenského opátstva Schottenstift, ktorý dlhodobo pôsobil ako profesor na Inštitúte pre starozákonnú vedu a výskum Katolícko-teologickej fakulty Viedenskej univerzity, intenzívne v rámci svojich možností sa zasadil o pomoc pre študentov teológie či pre teológov.

Prvé akademické návštevy sa uskutočnili už začiatkom deväťdesiatych rokov, počnúc prednáškami v najpočetnejšom seminári pre budúcich kňazov troch diecéz (Spišskej, Košickej a Rožňavskej) v Spišskej Kapitule a v Košiciach, kde vznikli aj prvé osobné kontakty a priateľstvá. P. Braulik tu okamžite rozoznal akútne potreby vzdelávania – veľkú potrebu učenia sa jazykov nevyhnutných na štúdium teológie. So spolubratmi vo svojom domovskom kláštore vo Viedni vytvorili priestor na prázdninové pobyty seminaristov s cieľom študovať moderné aj biblické jazyky, v niektorých prípadoch išlo dokonca o dlhodobé študijné pobyty, všetko v duchu nezištnej pomoci.

Ďalšou naliehavou potrebou bol nedostatok literatúry, na ktorý reagoval výberom štúdií rôznych autorov preložených do slovenského jazyka….

V nasledujúcich rokoch sa opakovane vracal sám alebo so svojimi kolegami z Viedenskej univerzity na rôzne akademické inštitúcie, aby živým biblicko-teologickým slovom tíšil hlad po poznaní. Opakovane navštívil Ružomberok, Badín – Banskú Bystricu, Nitru, Bratislavu, následne aj Olomouc či Prahu. Pomáhal nielen odbornými prednáškami, ale aj radami ako nastaviť študijné programy či formovať teologické fakulty.

Niekoľko odborných štúdií a prednášok publikovaných v slovenčine predstavuje len zlomok množstva jeho akademických vystúpení a stretnutí so širšou verejnosťou. Príznačne to dokladá aj prvý zväzok z edície Knižnica súčasnej teológie Katolíckeho biblického diela z r. 1997 s názvom Kde sú dnes proroci? V spoluautorstve s Norbertom Lohfinkom, SJ, venovali toto dielo študentom, ktorí „prejavovali veľký odborný záujem a oduševnenú angažovanosť“. Avšak odborný vplyv P. Braulika zasiahol aj kňazov, teológov i laickú verejnosť.

P. Braulik darovali ste nám veľa. My Vám chceme teraz tiež venovať malý dar: Predložený zborník biblických a historicko-pastoračných štúdií s názvom Tvoje oči videli chce byť iba malým poďakovaním od tých, čo sme boli zasiahnutí angažovanosťou P. Braulika o rozvoj biblických vied na Slovensku. Nie je až tak podstatné, či Váš vplyv bol priamy, alebo iba sprostredkovaný. K ďakujúcim sa svojím príspevkom pripája aj vtedajší rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a zároveň súčasný žilinský biskup Mons. Tomáš. Zborníkom chcú autori vyjadriť srdečný vinš k jeho 80. narodeninám a popriať ďalšie požehnané roky v službe Božiemu slovu a Božiemu ľudu v ktorejkoľvek krajine.